Klachtenregeling

Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat u niet tevreden over ons bent of suggesties heeft ter verbetering. Overal waar gewerkt wordt zijn weleens misverstanden of worden fouten gemaakt.

Wanneer u een klacht heeft, is het belangrijk dat u daarover praat met degene(n) die het betreft. Uw klacht kan voor ons een 'advies' zijn om de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te verbeteren. Wij staan dan ook altijd open voor een gesprek en gaan er in eerste instantie vanuit dat een klacht kan worden afgehandeld én opgelost in goed onderling overleg. U kunt een klacht bespreken met de leraar van uw kind om met elkaar te zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot een goede oplossing, dan kunt u zich richten tot de directie van de school.

Het kan zijn dat u in eerste instantie uw verhaal kwijt wil bij iemand anders dan de leraar of de directie. Wellicht iemand met een luisterend oor, die zelf niet bij uw klacht betrokken is. Op onze school zijn daarvoor interne contactpersonen aanwezig. De contactpersoon zal naar u luisteren en adviseren met wie u het beste in gesprek kan gaan of waar u uw klacht het beste kan neerleggen. De interne contactpersonen zijn Corrie Haven en Etienne Ruijter.

Aan de stichting van onze school is ook een externe vertrouwenspersoon verbonden. Dat is een onafhankelijk en objectief persoon die niets met de school of de stichting te maken heeft. Bij hem kunt u terecht als u er met onze interne collega's niet goed uitkomt. Onze externe vertrouwenspersoon is:

Freek Walther
Tel: 0597-856607
Website: www.freekwalther.nl

Als ook die wegen naar uw idee niet leiden tot een bevredigende afronding, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dit kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht via:

Bestuur Stichting SO Amersfoort e.o.
P/a Dorresteinseweg 7
3817 GA  Amersfoort

Het bestuur zal vervolgens binnen 5 werkdagen reageren op uw klacht en deze binnen 6 weken afhandelen. Het bestuur kan uw klacht zelf afhandelen. Het is ook mogelijk dat het bestuur, in overleg met u, de externe vertrouwenspersoon vraagt een bemiddelingspoging te doen of uw klacht te onderzoeken.

Het zou kunnen dat u met het bestuur ook niet verder komt ter afronding van uw klacht. Wij verwijzen u dan naar de landelijke klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO):

Mr. D.H.C. Dane-Peeters, ambtelijk secretaris
Postbus 95572
2509 CN  Den Haag
Tel: 070-3315244
Website: www.gcbo.nl

Download hier de klachtenregeling van Stichting Speciaal Onderwijs
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl